Xoá tài khoản người dùng
Vinh Danh Education, 14/05/2024 Viewed: 330

Người dùng ứng dụng có thể xoá tài khoản của mình bằng cách

(Users can remove their account and delete all their information through these steps)

  • Bước 1: Mở ứng dụng (Open our app)
  • Bước 2: Click biểu tượng chú vẹt góc trên bên phải (Click on the parrot icon on the top right of the app screen)
  • Bước 3: Chọn icon hình người ở giữa (Choose the user icon in the middle)
  • Bước 4: Trong mục thông tin tài khoản (User’s Info), chọn chức năng Delete (In the User’s Info, choose Delete)
  • Bước 5: Xác nhận lại thông tin bằng cách bấm nút Delete bên dưới (Hit delete to remove your account and all your study data)

Famous Quotes