Preposition

Giới từ ứng dụng (2199 views)

Riolish Preposition là ứng dụng hỗ trợ học tập các giới từ trong Tiếng Anh, giúp người học diễn đạt ý tưởng dài hơn và mượt mà hơn

Chương trình này gồm các giới từ chỉ Thời gian (Time), Nơi chốn (Place), Mục đích và Phương tiện (Means and Purposes), Quan hệ (Relations), Phương hướng (Directions) và các giới từ khác

499,000 VND Sold: 48 Buy it
gioi-tu-ung-dung

1. Nội dung chính:

  • Giới từ chỉ thời gian (Preposition of Time)
  • Giới từ chỉ nơi chốn (Preposition of Place)
  • Giới từ chỉ Phương tiện (Preposition of Means and Purposes)
  • Giới từ chỉ Nguyên nhân (Preposition of Reasons)
  • Giới từ chỉ Quan hệ (Preposition of Relations)
  • Giới từ chỉ Phương hướng (Preposition of Directions)
  • Các giới từ khác

2. Vận dụng giới từ trong Tiếng Anh

  • Hướng dẫn người học các ngữ cảnh khác nhau của giới từ. Qua đó người học có thể quyết định lựa chọn giới từ phù hợp trong từng ngữ cảnh
  • So sánh sự khác nhau của các loại loại giới từ

Điểm nổi bật